Sijaisen ehdot


OPERANTES-PALVELUN KÄYTTÖEHDOT
 

 
1.  Sopijapuolet
 
Näitä ehtoja sovelletaan Operantes Oy:n  ja peruskoulun tai päiväkodin lukion opettajan sijaisuutta koskevaa tarjontatietoa luovuttavan yksityishenkilön (Sijainen) välisessä sopimussuhteessa, joka koskee käyttöoikeutta Internetissä toimivaan peruskoulun, päiväkodin ja lukion opettajien sijaisten kysyntä- ja tarjontatietoa välittävään markkinapaikkaan (Operantes-palvelu).
 
2. Sopijapuolten oikeudet ja velvollisuudet
 
2.1. Sijaisen vastuu
 
Sijainen vastaa Operantes-palveluun antamistaan tiedoista ja on viipymättä velvollinen päivittämään niissä tapahtuneet muutokset.
 
Sijaisen on ilmoitettava Operantes-palvelussa riittävät yhteystiedot  (mm. nimi, sosiaaliturvatunnus, katuosoite,  puhelinnumero ja e-mail -osoite).
 
Sijaisella ei ole oikeutta siirtää Operantes-palvelun käyttöoikeutta kolmannelle. Sijainen on vastuussa käyttäjätunnuksellaan ja salasanallaan tapahtuneesta Operantes-palvelun käytöstä.  
 
2.2. Operantesin vastuu  
 
Operantes luovuttaa Asiakkaalle oikeuden käyttää Operantes-palvelua näiden ehtojen mukaisesti.
 
Operantes pyrkii siihen, että Operantes-palvelu on avoinna 24 tuntia vuorokaudessa seitsemänä  päivänä viikossa. Operantesilla on oikeus ottaa Operantes-palvelu tai sen osa tilapäisesti pois käytöstä taikka keskeyttää palvelu, jos se on tarpeen Operantes-palvelun huollon, laitteistoasennuksen, Operantes-palvelun liiallisen kuormituksen tai muun välttämättömän syyn vuoksi. Operantes pyrkii siihen, että keskeytys jää mahdollisimman lyhyeksi ja että siitä aiheutuu Sijaiselle mahdollisimman vähän haittaa. Operantes ei anna takuita Palvelun toiminnasta tai ominaisuuksista eikä se vastaa, että Palvelu toimii käyttökatkoitta tai virheettömästi.
 
Operantes-palvelussa on virhe, jos se olennaisesti poikkeaa sopimuksessa määritellyistä ominaisuuksista ja tämä vaikeuttaa oleellisesti Operantes-palvelun käyttöä.
 
Sijaisen on ilmoitettava Operantes-palvelun virheestä välittömästi Operantesille. Operantesin vastuu virheestä rajoittuu Operantesin vastuulla olevan virheen korjaamiseen tai virheellisesti toimineen palvelun uudelleen suorittamiseen. Operantesin vastuu ei kata sellaisen virheen korjausta, joka on aiheutunut Operantesista riippumattomasta tai Sijaisen vastuulla olevasta syystä.
 
Operantes ei vastaa Asiakkaalle tämän sopimussuhteen ja Operantes-palvelun käytön perusteella mahdollisesti aiheutuvista välillisistä vahingoista. Välittömistä vahingoista Operantes vastaa, jos se on toiminut tahallisesti tai törkeän huolimattomasti.
 
Operantesin suurin vastuu Operantes-palvelussa tapahtuneesta virheestä on  Sijaisen kanssa tehdyn sopimuksen perusteella  Operantes-palvelusta maksettava hinta, siltä osin kuin se kohdistuu virheelliseen Materiaaliin.
 
Operantes voi muuttaa Operantes-palvelun toimintaa tai ominaisuuksia ja sillä on oikeus lopettaa Operantes-palvelun tuottaminen perustellusta syystä. Operantes-palvelun muutokset tulevat voimaan heti kun ne on tehty.
 
Sijainen on tietoinen siitä, että Internet toimintaympäristönä saattaa aiheuttaa Operantes-palvelun toimivuuteen puutteita. Tietoturvallisuus on riski Internetissä.
 
2.3. Oikeus estää Operantes-palvelun käyttö
 
Operantesilla on oikeus, mutta ei velvollisuutta estää sopimattomaksi katsomansa sekä näiden ehtojen, lainsäädännön taikka viranomaisten määräysten vastainen sekä sellainen Operantes-palvelun käyttö, joka vahingollista tai haitallista Operantes-palvelun muille käyttäjille tai kolmannelle taholle taikka Operantesille.
 
Sijainen voi käyttää Operantes-palvelua vasta, kun on korjannut Operantesin havaitsemat virheet toiminnassaan ja Operantes on korjaustoimenpiteet kirjallisesti hyväksynyt.
 
Operantesilla on oikeus estää Operantes-palvelun käyttö, jos:
• Sijaisen antamat tiedot ovat väärät;
• Sijainen on aiheuttanut häiriöitä Operantes-palvelulle tai muille Operantes-palvelun käyttäjille;
Operantes arvioi oppilaitoksen sijaisesta antaman palautteen perusteella poistamisen aiheelliseksi;
• Sijainen on kaksi kertaa jättänyt ottamatta vastaan koulun vahvistaman sijaisuuden, tai
• Sijaista ei tavoiteta tähän sopimukseen liittyvän asian selvittämiseksi
 
Operantes ilmoittaa Operantes-palvelun käytön estämisestä Sijaiselle mahdollisimman pian havaittuaan tähän oikeuttavan perusteen.
 
Operantesilla on oikeus periä Sijaiselta hinnaston mukainen maksu Palvelun uudelleen avaamisesta.
 
 
3.  Hinta
 
Operantes-palvelun käyttöoikeudesta veloitetaan kulloinkin voimassaolevan hinnaston mukainen hinta.
 
Laista, asetuksista tai viranomaisten toimenpiteistä aiheutuvat kustannuslisäykset korottavat hintoja vastaavasti määräysten voimaantulohetkestä lukien. Korotukset koskevat jo aiemmin tehtyjä sopimuksia.
 
Arvonlisävero ei sisälly hintoihin. Operantes lisää hintoihin voimassa olevan arvonlisäveron sekä mahdolliset muut verot ja maksut, jotka viranomaiset ovat  määränneet.
 
4. Oikeudet aineistoon
 
Operantesin tuottaman aineiston omistus- ja kaikki muut oikeudet kuuluu Operantesille.
 
Operantes säilyttää Sijaisen toimittamaa aineistoa enintään 30 päivää toimituspäivästä lukien, jonka jälkeen Operantesilla on oikeus tuhota se. Operantes ei palauta aineistoa, ellei toisin ole nimenomaisesti sovittu.
5. Sopimuksen irtisanominen
 
Määräajaksi tehty sopimus on voimassa määräajan ja päättyy ilman irtisanomisaikaa määräajan viimeisenä päivänä. Määräaikaista sopimusta ei voi irtisanoa kesken sopimuskauden.
 
Toistaiseksi voimassaolevan sopimuksen molemmat sopijapuolet voivat irtisanoa ilmoittamalla siitä kirjallisesti, jolloin sopimus päättyy kolmen (3) kuukauden kuluttua irtisanomisesta.
 
6. Sopimuksen purku
 
Mikäli sopijapuoli rikkoo olennaisesti tämän sopimuksen ehtoja, on toisella sopijapuolella oikeus purkaa sopimus 14 päivän kuluttua kirjallisen varoituksen annettuaan, mikäli sopijapuoli ei korjaa toimintaansa sopimuksen edellyttämäksi.
 
7.  Ylivoimainen este
 
Seuraavia seikkoja on pidettävä ylivoimaisena esteenä, mikäli ne estävät sopimuksen täyttämisen tai tekevät sen kohtuuttoman vaikeaksi: työselkkaus ja kaikki muut  sellaiset seikat, joihin sopijapuolet eivät itse voi vaikuttaa, kuten tulipalo, sota, liikekannallepano, pakko-otto, takavarikko, sähkökatko sekä häiriö tele- ja/tai internet -liikenteessä. Sopijapuoli vapautuu velvoitteistaan sekä velvollisuudestaan maksaa vahingonkorvausta ylivoimaisen esteen vaikutusajalta.
 
Riippumatta siitä, mitä näissä sopimusehdoissa muuten on mainittu, kumpikin sopijapuoli voi purkaa sopimuksen ilmoittamalla siitä kirjallisesti, kun sopimuksen täyttyminen ylivoimaisen esteen vuoksi viivästyy yli kuusi (6) kuukautta.
 
Ylivoimaisen esteen olemassaolosta, syystä ja sen lakkaamisesta on viipymättä ilmoitettava kirjallisesti toiselle sopijapuolelle.
 
8. Sopimuksen siirto
 
Operantesilla on oikeus siirtää tämä sopimus sen toimintaa jatkavalle yritykselle. Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää tätä sopimusta ilman Operantesin kirjallista suostumusta.
 
9. Sopimuksen muutokset
 
Näistä ehdoista  poikkeavista yksittäisen sopimuksen ehdoista tulee sopia kirjallisesti.
 
Operantesilla on oikeus muuttaa näitä käyttöehtoja ilmoittamalla siitä Sijaiselle. Sopimuksen muutos astuu voimaan kahden viikon kuluttua ilmoituksen lähettämisestä Sijaisen Operantes-palvelussa ilmoittamaan tai muutoin tiedossa olevaan osoitteeseen.
 
10. Salassapito
Sopijapuolet sitoutuvat pitämään salassa toisiltaan saa- mansa aineistot ja tiedot, jotka on merkitty luottamukselli- seksi tai jotka on sellaisiksi ymmärrettävä, sekä olemaan käyttämättä niitä muihin kuin sopimuksen mukaisiin tarkoi-tuksiin. Salassapitovelvollisuus ei kuitenkaan koske sellaista tietoa tai aineistoa
• joka on yleisesti saatavilla taikka muuten julkista;
•jonka sopijapuoli on saanut kolmannelta osapuolelta ilman salassapitovelvollisuutta;
• joka oli vastaanottavan sopijapuolen hallussa ilman niitä koskevaa salassapitovelvollisuutta ennen niiden saamista toiselta sopijapuolelta; tai
• jonka sopijapuoli on itsenäisesti kehittänyt hyödyntämät- tä toiselta sopijapuolelta saamaansa aineistoa tai tietoa.
 
Tässä sopimuskohdassa tarkoitettu salassapitosäännös on voimassa myös tämän sopimuksen voimassaolon päät- tymisen jälkeen.
 
11. Sopimuksen voimaantulo
 
Operantes-palvelun käyttöä koskeva sopimus tulee voimaan päivänä, jolloin Operantes on sen hyväksynyt.
 
12. Riitojen ratkaisu
 
Tästä sopimuksesta aiheutuvat riitaisuudet ratkaistaan ensisijaisesti neuvottelemalla, mutta mikäli neuvotteluissa ei  päästä yksimielisyyteen, ratkaistaan riitaisuudet Operantesin kotipaikkakunnan käräjäoikeudessa.