Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä ja rekisterinpitäjän yhteystiedot

Rekisterin nimi: Varaope.fi asiakasrekisteri
Yrityksen nimi: Operantes Oy
Yrityksen postiosoite: Puutarhakatu 18 C 80 20100
Yrityksen postinumero: 20100
Yrityksen postitoimipaikka: Turku
Yrityksen Y-tunnus: 2486442-8
Sähköposti rekisterikyselyille: info@varaope.fi

2. Rekisteriasioita käsittelevän henkilön yhteystiedot:

Nimi: Eeva-Maija Hellsten
Sähköposti: info@varaope.fi
Puhelinnumero, josta tavoittaa arkisin: 040 7278243

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja kerätään, käsitellään ja käytetään Operantes Oy:n toimesta asiakkaiden asiakassuhteen hoitamista, palvelun ylläpitämistä ja tiedottamista varten. Operantes Oy voi käyttää tietoja tilastollisiin ja Varaope.fi-palvelun kehittämistarkoituksiin. (Henkilötietolaki 2. luku, 6§)

4. Rekisteröitävät henkilöt, ryhmät, ja näihin liittyvät tiedot ja tietoryhmät

Henkilötietoja kerätään ja käsitellään Operantes Oy:n asiakkaista, jotka luovuttavat henkilötietojaan rekisteröinnin yhteydessä Varaope.fi-palvelussa.

Rekisterin säännönmukaisen tietolähteenä ovat asiakkailta itseltään kerättävät tiedot. Tietoja kerätään asiakkailta käyttäjäksi rekisteröitymisen yhteydessä ja asiakassuhteen kestäessä.

Asiakkaat jakaantuvat kahteen ryhmään. Ryhmät ovat oppilaitokset ja sijaiset. Ryhmästä oppilaitokset voidaan tallentaa nimi, osoite, postinumero, kaupunki, puhelinnumero, sähköpostiosoite, koulun tyyppi, salasana sekä kontaktihenkilön etunimi ja sukunimi.

Ryhmästä sijaiset voidaan tallentaa etunimi, sukunimi, postinumero, kaupunki, puhelinnumero, sähköpostiosoite, salasana, koulutus sekä opetuskokemus. Lisäksi kumpikin ryhmä voi luovuttaa avoimeen kenttään vapaamuotoista tietoa itsestään. Sijaisen lataama todistus ei tallennu palveluun.

5. Tietojen luovuttaminen

Henkilötietoja ei luovuteta ilman asianosaisen nimenomaista suostumusta kolmansille osapuolille, ellei lainsäädännöstä muuta edellytä.

Palveluun rekisteröityneet ryhmät näkevät toistensa tietoja palvelua käyttäessä. Koulut näkevät sijaisesta nimen, puhelinnumeron, sähköpostiosoitteen koulutuksen sekä kokemuksen kun sijainen itse päättä hakea työtä. Sijainen näkee koulusta julkisia tietoja sekä koulun itsensä lisäämiä lisätietoja liittyen hakemaansa työhön.

6. Rekisterin suojauksen periaatteet

Palvelun asiakasrekisteriä ylläpidetään teknisenä tallenteena ylläpitäjän tai tämän valtuuttaman tahon toimesta. Tietojärjestelmä on suojattu käyttäen asianmukaisia teknisiä suojauksia ulkoisia tietomurtoja vastaan. Rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu. Rekisterin käyttöä valvotaan käyttäjäkohtaisin käyttäjätunnuksin ja salasanoin.

7. Tarkistus- ja kielto-oikeus

Asiakkaalla on henkilötietolain mukainen oikeus rekisteröityjen tietojensa tarkistamiseen sekä oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen suoramarkkinointia ja etämyyntiä varten.

Asiakkaalle on oikeus pyynnöstä saada tarkastettavakseen häntä koskevat, sähköisesti tallennetut tiedot. Rekisterinpitäjä saa periä tietojen antamisesta siitä aiheutuvan kohtuullisen, välittömät kustannukset kattavan korvauksen, jos siitä, kun asiakas on edellisen kerran saanut hänestä rekisteriin tallennetut tiedot tarkastettavakseen, on kulunut vähemmän kuin yksi vuosi.