VARAOPE-PALVELUN KÄYTTÖEHDOT


 

1.  Sopijapuolet


Näitä ehtoja sovelletaan Operantes Oy:n  ja peruskoulun, päiväkodin tai lukion opettajan sijaisuutta koskevaa kysyntätietoa luovuttavan peruskoulun tai lukion (Oppilaitos) sekä Sijaisten välisessä sopimussuhteessa, joka koskee käyttöoikeutta Internetissä toimivaan peruskoulun, päiväkodin ja lukion opettajien sijaisten kysyntä- ja tarjontatietoa välittävään markkinapaikkaan (Varaope-palvelu).

2. Sopijapuolten oikeudet ja velvollisuudet

 

2.1. Oppilaitoksen ja Sijaisen vastuu


Oppilaitos vastaa Varaope-palveluun antamistaan tiedoista ja on viipymättä velvollinen päivittämään niissä tapahtuneet muutokset.

Sijaisen on ilmoitettava Varaope-palvelussa riittävät yhteystiedot  (mm. nimi, katuosoite,  puhelinnumero ja e-mail -osoite).

Sijaisella ei ole oikeutta siirtää Varaope-palvelun käyttöoikeutta kolmannelle. Oppilaitos on vastuussa käyttäjätunnuksellaan ja salasanallaan tapahtuneesta Varaope-palvelun käytöstä. 

Sijainen sitoutuu toimimaan Oppilaitoksen sääntöjä sekä hyviä käytöstapoja noudattaen.

2.2. Operantesin vastuu 


Operantes luovuttaa Oppilaitokselle oikeuden käyttää Varaope-palvelua näiden ehtojen mukaisesti.

Koska Operantes-palvelu on sijaisuuksia koskevan kysyntä- ja tarjontatiedon markkinapaikka, ei Operantes millään lailla vastaa sijaisista tai heidän toiminnastaan. Sijaisen ja Oppilaitoksen suhde määräytyy pelkästään heidän tekemänsä sopimuksen perusteella.

Operantes pyrkii siihen, että Varaope-palvelu on avoinna 24 tuntia vuorokaudessa seitsemänä  päivänä viikossa. Operantesilla on oikeus ottaa Varaope-palvelu tai sen osa tilapäisesti pois käytöstä taikka keskeyttää palvelu, jos se on tarpeen Varaope-palvelun huollon, laitteistoasennuksen, Varaope-palvelun liiallisen kuormituksen tai muun välttämättömän syyn vuoksi. Operantes pyrkii siihen, että keskeytys jää mahdollisimman lyhyeksi ja että siitä aiheutuu Oppilaitokselle mahdollisimman vähän haittaa. Operantes ei anna takuita Palvelun toiminnasta tai ominaisuuksista eikä se vastaa, että Palvelu toimii käyttökatkoitta tai virheettömästi.

Varaope-palvelussa on virhe, jos se olennaisesti poikkeaa sopimuksessa määritellyistä ominaisuuksista ja tämä vaikeuttaa oleellisesti Varaope-palvelun käyttöä.

Operantes voi kuitenkin muuttaa Varaope-palvelun toimintaa tai ominaisuuksia ja sillä on oikeus lopettaa Varaope-palvelun tuottaminen perustellusta syystä. Varaope-palvelun muutokset tulevat voimaan heti kun ne on tehty.

Oppilaitoksen on ilmoitettava Varaope-palvelun virheestä välittömästi Operantesille. Operantesin vastuu virheestä rajoittuu Operantesin vastuulla olevan virheen korjaamiseen tai virheellisesti toimineen palvelun uudelleen suorittamiseen. Operantesin vastuu ei kata sellaisen virheen korjausta, joka on aiheutunut Operantesista riippumattomasta tai Oppilaitoksen vastuulla olevasta syystä.

Operantes ei vastaa Oppilaitokselle tämän sopimussuhteen ja Varaope-palvelun käytön perusteella mahdollisesti aiheutuvista välillisistä vahingoista. Välittömistä vahingoista Operantes vastaa, jos se on toiminut tahallisesti tai törkeän huolimattomasti.

Operantesin suurin vastuu Varaope-palvelussa tapahtuneesta virheestä on  Sijaisen kanssa tehdyn sopimuksen perusteella  Varaope-palvelusta maksettava hinta, siltä osin kuin se kohdistuu virheelliseen Materiaaliin.

Oppilaitos on tietoinen siitä, että Internet toimintaympäristönä saattaa aiheuttaa Varaope-palvelun toimivuuteen puutteita. Tietoturvallisuus on riski Internetissä.

2.3. Oikeus estää Varaope-palvelun käyttö


Operantesilla on oikeus, mutta ei velvollisuutta estää sopimattomaksi katsomansa sekä näiden ehtojen, lainsäädännön taikka viranomaisten määräysten vastainen sekä sellainen Varaope-palvelun käyttö, joka vahingollista tai haitallista Varaope-palvelun muille käyttäjille tai kolmannelle taholle taikka Operantesille.

Oppilaitos voi käyttää Varaope-palvelua vasta, kun on korjannut Operantesin havaitsemat virheet toiminnassaan ja Operantes on korjaustoimenpiteet kirjallisesti hyväksynyt.

Operantesilla on oikeus estää Varaope-palvelun käyttö, jos:
• Oppilaitoksen antamat tiedot ovat väärät;
• Oppilaitos on aiheuttanut häiriöitä Varaope-palvelulle tai muille Varaope-palvelun käyttäjille;
• Operantes arvioi oppilaitoksen sijaisesta antaman palautteen perusteella poistamisen aiheelliseksi;

Operantes ilmoittaa Varaope-palvelun käytön estämisestä Oppilatokselle tai/ja Sijaiselle mahdollisimman pian havaittuaan tähän oikeuttavan perusteen.

Operantesilla on oikeus periä Oppilaitokselta hinnaston mukainen maksu Palvelun uudelleen avaamisesta.
 

3.  Hinta


Rekisteröitymällä Varaope-palveluun Oppilaitos sitoutuu maksamaan Varaope-palvelun käyttöoikeudesta kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisen palvelumaksun.

Operantes lisää hinnaston mukaisiin palvelumaksuihin kulloinkin voimassa olevan arvonlisäveron sekä mahdolliset muut verot ja maksut, jotka viranomaiset ovat  määränneet.

4. Oikeudet aineistoon


Operantesin tuottaman aineiston omistus- ja kaikki muut oikeudet kuuluvat Operantesille.

Operantes säilyttää Oppilaitoksen toimittamaa aineistoa enintään 30 päivää toimituspäivästä lukien, jonka jälkeen Operantesilla on oikeus tuhota se. Operantes ei palauta aineistoa, ellei toisin ole nimenomaisesti sovittu.

 

5. Sopimuksen irtisanominen


Määräajaksi tehty sopimus on voimassa määräajan ja päättyy ilman irtisanomisaikaa määräajan viimeisenä päivänä. Määräaikaista sopimusta ei voi irtisanoa kesken sopimuskauden.

Toistaiseksi voimassaolevan sopimuksen molemmat sopijapuolet voivat irtisanoa ilmoittamalla siitä kirjallisesti, jolloin sopimus päättyy kolmen (3) kuukauden kuluttua irtisanomisesta.

6. Sopimuksen purku


Mikäli sopijapuoli rikkoo olennaisesti tämän sopimuksen ehtoja, on toisella sopijapuolella oikeus purkaa sopimus 14 päivän kuluttua kirjallisen varoituksen annettuaan, mikäli sopijapuoli ei korjaa toimintaansa sopimuksen edellyttämäksi.

7.  Ylivoimainen este


Seuraavia seikkoja on pidettävä ylivoimaisena esteenä, mikäli ne estävät sopimuksen täyttämisen tai tekevät sen kohtuuttoman vaikeaksi: työselkkaus ja kaikki muut  sellaiset seikat, joihin sopijapuolet eivät itse voi vaikuttaa, kuten tulipalo, sota, liikekannallepano, pakko-otto, takavarikko, sähkökatko sekä häiriö tele- ja/tai internet -liikenteessä. Sopijapuoli vapautuu velvoitteistaan sekä velvollisuudestaan maksaa vahingonkorvausta ylivoimaisen esteen vaikutusajalta.

Riippumatta siitä, mitä näissä sopimusehdoissa muuten on mainittu, kumpikin sopijapuoli voi purkaa sopimuksen ilmoittamalla siitä kirjallisesti, kun sopimuksen täyttäminen ylivoimaisen esteen vuoksi viivästyy yli kuusi (6) kuukautta.

Ylivoimaisen esteen olemassaolosta, syystä ja sen lakkaamisesta on viipymättä ilmoitettava kirjallisesti toiselle sopijapuolelle.

8. Sopimuksen siirto


Operantesilla on oikeus siirtää tämä sopimus Varaope-palvelua jatkavalle yritykselle. Oppilaitoksella ei ole oikeutta siirtää tätä sopimusta ilman Operantesin kirjallista suostumusta.

9. Sopimuksen muutokset


Näistä ehdoista  poikkeavista yksittäisen sopimuksen ehdoista tulee sopia kirjallisesti.

Operantesilla on oikeus muuttaa näitä käyttöehtoja ilmoittamalla siitä Oppilaitokselle. Sopimuksen muutos astuu voimaan kahden viikon kuluttua ilmoituksen lähettämisestä Sijaisen Varaope-palvelussa ilmoittamaan tai muutoin tiedossa olevaan osoitteeseen.

10. Salassapito

Sopijapuolet sitoutuvat pitämään salassa toisiltaan saa- mansa aineistot ja tiedot, jotka on merkitty luottamukselli- seksi tai jotka on sellaisiksi ymmärrettävä, sekä olemaan käyttämättä niitä muihin kuin sopimuksen mukaisiin tarkoi-tuksiin. Salassapitovelvollisuus ei kuitenkaan koske sellaista tietoa tai aineistoa
• joka on yleisesti saatavilla taikka muuten julkista;
•jonka sopijapuoli on saanut kolmannelta osapuolelta ilman salassapitovelvollisuutta;
• joka oli vastaanottavan sopijapuolen hallussa ilman niitä koskevaa salassapitovelvollisuutta ennen niiden saamista toiselta sopijapuolelta; tai
• jonka sopijapuoli on itsenäisesti kehittänyt hyödyntämät- tä toiselta sopijapuolelta saamaansa aineistoa tai tietoa.

Tässä sopimuskohdassa tarkoitettu salassapitosäännös on voimassa myös tämän sopimuksen voimassaolon päät- tymisen jälkeen.

11. Sopimuksen voimaantulo


Varaope-palvelun käyttöä koskeva sopimus tulee voimaan päivänä, jolloin Operantes on sen hyväksynyt.

12. Riitojen ratkaisu


Tästä sopimuksesta aiheutuvat riitaisuudet ratkaistaan ensisijaisesti neuvottelemalla, mutta mikäli neuvotteluissa ei  päästä yksimielisyyteen, ratkaistaan riitaisuudet Operantesin kotipaikkakunnan käräjäoikeudessa.